Sökning: "partsrelationer Plant closures"

Hittade 1 avhandling innehållade orden partsrelationer Plant closures.

  1. 1. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

    Författare :Alexis Rydell; Patrik Larsson; Henrietta Huzell; Paavo Bergman; Ing-Marie Andersson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

    Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER