Sökning: "parish names"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden parish names.

 1. 1. I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm

  Författare :Carina Johansson; Svante Strandberg; Staffan Nyström; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; name user perspective; interview surveys; Stockholm; districts of cities; street names; thematic names; name categories; name users; knowledge about names; familiarity with names; views on street names; orientating function; onomasticon; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to apply a name user perspective to the street names of Stockholm, with a focus on knowledge and views about names among the city’s inhabitants. On the basis of interview surveys, a picture is presented of the knowledge and views of Stockholmers regarding their city’s street names and the semantic or thematic name categories to which many of them belong; that is, the study seeks to identify general features of the ways in which the people of the city relate to their street names. LÄS MER

 2. 2. Studier över nordsvenska ortsboöknamn

  Författare :Lars-Erik Edlund; och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) ortnamns- Dialekt-; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Onomastics; Dialects; Personal Names; Names of Inhabitants; Nicknames; the Swedish Language; Word Formation; Stereotypes; Ethnocentrism; Ethnic Jokes; Öknamn; Sverige - Norrland; Dialektforskning; Dialectology; Name Care and Name Planning; Namnforskning; Folklore; Folkloristik; Personal Names; Personnamn; onomastics; dialects; personal names; names of inhabitants; nicknames; the Swedish language; word formation; stereotypes; ethnocentrism; ethnic jokes;

  Sammanfattning : This thesis deals with collective nicknames denoting the inhabitants of a place (parish, village etc.) in northern Sweden, i.e. names of the type arnästjuvar (denoting the inhabitants of the parish of Arnäs; tjuv 'thief') and tynderötuppar (denoting the inhabitants of the parish of Tynderö; tupp 'cock'). LÄS MER

 3. 3. Bygden, byarna och buan : studier av bebyggelsenamnen i Hackås och Ovikens socknar, med ett särskilt avsnitt om fäbodnamnen

  Författare :Josefin Devine; Lars-Erik Edlund; Mats Wahlberg; Tom Schmidt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; place-names; Sweden; Jämtland; onomastics; etymology; settlement names; continuity; summer farms; transhumance; ortnamn; Sverige; Jämtland; onomastik; namnforskning; etymologi; bebyggelsenamn; kontinuitet; fäbodnamn; fäbodväsende; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the etymological background of the settlement names in the parishes of Hackås and Oviken in the province of Jämtland, and use the names to elucidate the settlement history of the area. Another purpose is to discuss the relationship between, and the semantic development of, the name element and common noun ås. LÄS MER

 4. 4. Studier över bebyggelsenamn i Västerbottens län

  Författare :Claes Börje Hagervall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; place-names; patterns in naming recent settlements; personal names; dialects; the Swedish language; etymology; settlement history;

  Sammanfattning : The thesis consists of the following papers: (1) Tre ortnamn på Spöl-. (Tre Kulturer. 2. Medlemsbokför Johan Nordlander-sällskapet tillägnad minnet av Roland Otterbjörk 1925-1984. LÄS MER

 5. 5. Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860-1940 : Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen : name-giving and the tension between public and private interests

  Författare :Eberhard Löfvendahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sub-post offices; railway stations; place-names; name sources; parish names; farms; villages; large estates; industrial communities; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Up to the middle of the 19th century the distribution of mail, public as well as private, was, to a large extent, a duty imposed on farmers. Demands from farmers to be relieved of this duty resulted in the Government giving the Post Office authority to set up post offices of a new, relatively simple kind (poststationer, or sub-post offices). LÄS MER