Sökning: "parent cooperation in preschool"

Hittade 1 avhandling innehållade orden parent cooperation in preschool.

  1. 1. Integration förskola, skola, fritidshem : utopi och verklighet : ett försök att skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö

    Författare :Gunilla Fredriksson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolan; Grundskolan; Fritidshem; Samarbete; Förskolepedagogik;

    Sammanfattning : The dissertation deals with the prerequisities for integrating preschool, primary school and leisure time centres and also prerequisities for parent cooperation. It is built on two case studies. LÄS MER