Sökning: "organizational growth"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden organizational growth.

 1. 1. Modeling Organizational Dynamics : Distributions, Networks, Sequences and Mechanisms

  Författare :Hernan Mondani; Fredrik Liljeros; Rickard Sandell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; organizational dynamics; social organizing; organizational change; modeling; organizational growth; process stability; labor flow network; employment trajectories; heavy-tailed distributions; complex network analysis; sequence analysis; agent-based modeling; sociophysics; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The study of how social organizations work, change and develop is central to sociology and to our understanding of the social world and its transformations. At the same time, the underlying principles of organizational dynamics are extremely difficult to investigate. LÄS MER

 2. 2. Resurstillväxt via innovationskapital

  Författare :Per Staffan Boström; Per-Olof Brehmer; Niklas Myhr; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource based view; sustainable growth; resource growth; value growth; management control; economic governance; financial control; immaterial; intangibles; resource; resource base; dynamic capability; factor market; innovation capital; added value; structure capital; resilience; knowledge integration; Resursbaserat synsätt; hållbar tillväxt; resurstillväxt; ekonomisk styrning; immateriell; resurs; resursbas; faktormarknad; innovationskapital; förädlingsvärde; värdetillväxt; strukturkapital; kunskapsintegration;

  Sammanfattning : Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. LÄS MER

 3. 3. Growth through Internationalization : A Knowledge Perspective on SMEs

  Författare :Lucia Naldi; Erkko Autio; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Drawing on Penrose’s theory of the growth of the firm, the international business literature, the literature on the knowledge-based view, organizational learning, and absorptive capacity, this dissertation addresses four research questions: 1) What are the effects of downstream international activities (sales and marketing completed abroad) and upstream international activities (purchasing, production, and R&D completed abroad) on the acquisition of market knowledge and technological knowledge? 2) What is the role of prior knowledge in these relationships? 3) What are the effects of the newly acquired knowledge on different growth outcomes? 4) What is the role of processes of knowledge transformation and exploitation in these relationships?Addressing these issues has practical relevance for the development of small and medium-sized enterprises (SMEs). On the one hand, international expansion might provide small and medium-sized firms with additional knowledge, enriching their limited resource base. LÄS MER

 4. 4. Aquatic organisms on the pill - effects on different organizational levels

  Författare :Per Hallgren; Enhet akvatisk ekologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; EDC; EE2; 17α-ethinylestradiol; fish; zooplankton; gastropods; population growth rates; direct and indirect effects; somatic growth; invertebrates;

  Sammanfattning : Communities are composed of organisms that interact with each other and with the non-biological environment. There are also anthropogenic pollutants in the environment that also interact with the organisms. LÄS MER

 5. 5. Organizational resilience through crisis strategic planning

  Författare :Rudrajeet Pal; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational resilience; crisis strategic planning; economic crisis; Sweden; textile and clothing; small and medium -sized enterprise;

  Sammanfattning : Resilience, in an organizational sense meaning the ability to withstand crises and disturbances, has become a keyword during the last ten years. It is associated with established activities like risk and crisis management and business continuity planning or with strategic management, but it allows for new perspectives and insights into the conditions for doing business. LÄS MER