Sökning: "organisatorisk differentiering"

Hittade 1 avhandling innehållade orden organisatorisk differentiering.

  1. 1. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

    Författare :Petter Ahlström; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Kurt Psilander; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

    Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER