Sökning: "organisational press"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade orden organisational press.

 1. 1. Software Testing in Agile Development Technological and Organisational Challenges

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Adnan Čaušević; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; software testing; agile development; test-driven development; role of testers; empirical study; controlled experiment; TECHNOLOGY Information technology Computer science Software engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Programvaruteknik; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : The emerging industrial trend towards agile software development processes brings forth new concerns, challenges as well as opportunities. One of the main concerns is with respect to the achievable quality levels of the final product, for which testing is the well-known assurance mechanism. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Robert Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 3. 3. The University - a Learning Organisation? : An illuminative review based on system theory

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Ingela Strandli Portfelt; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; university; academic instituion; learning organisation; system theory; organisational culture; organisational structure; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : There are voices in the research field suggesting that universities should become learning organisationsin order to survive and become competitive in a complex environment. Two researchaims have been raised. LÄS MER

 4. 4. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefer som utvecklar om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Larsson; Lennart Svensson; Helena Klöver; Elisabeth Cedersund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; LAW JURISPRUDENCE Procedural law Administrative procedure; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER