Sökning: "ordre public"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden ordre public.

 1. 1. Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships in Europe : The Role of Ordre Public in the Baltic States and Poland

  Författare :Laima Vaige; Maarit Jänterä-Jareborg; Mosa Sayed; Máire Ní Shuilleabháin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Private international law; cross-border recognition; same-sex relationships; the Baltic States; Poland; human rights; EU private international law; ordre public; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Same-sex relationships have successively qualified for formalization through marriage or registered partnership in many European countries, although some countries in Europe still refuse to give them any form of recognition or only allow very limited effects. The irregular speed of development in domestic family laws in European States results in “limping family” relations, that is, family relations that are recognized as creating a formal family civil status in many European States but not in all of them. LÄS MER

 2. 2. Immaterialrätt och skydd av samhällsideal. En studie av klassikerskyddet i upphovsrätten och undantagen i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten för allmän ordning och goda seder

  Författare :Ulrika Wennersten; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upphovsrätt; varumärkesrätt; allmän ordning och goda seder; civilrätt; private law; patent; design; trade mark; moral rights; perpetual moral rights; copyright; public policy; morality; immoral; ordre public; Intellectual property;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is intellectual property and protection of non-commercial societal interests. The study is divided in two main parts. LÄS MER

 3. 3. A Quest for Clarity : Reconstructing Standards for the Patent Law Morality Exclusion

  Författare :Åsa Hellstadius; Marianne Levin; Bengt Domeij; Geertrui van Overwalle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; patent; patent law; patent exclusions; biotechnology; morality; ordre public; ethics; human dignity; life sciences; European Patent Convention; TRIPS; Biotech Directive; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The accumulated importance of the patent law morality exclusion over the recent decades has been prompted by the increased protection sought for biotechnological inventions. This raises specific ethical concerns such as the respect for human dignity. LÄS MER

 4. 4. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

  Författare :Mosa Sayed; Maarit Jänterä-Jareborg; Jan Hjärpe; Johanna Schiratzki; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Private law; Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER