Sökning: "opportunities to learn"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade orden opportunities to learn.

 1. 1. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 2. 2. Immigrant students' opportunities to learn mathematics : In(ex)clusion in mathematics education

  Författare :Petra Svensson Källberg; Eva Norén; Paul Andrews; Anna Chronaki; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; immigrant students; narratives; learning opportunities; foregrounds; identity; policy texts; fabrication; deficit perspective; discourse; power; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores immigrant students’ opportunities to learn mathematics. The research is concerned with issues of social justice and adopts a socio-political approach. Immigrant students are often described as students who do poorly in school because they lack “Swedishness” and have insufficient Swedish language skills. LÄS MER

 3. 3. Contributing to develop contributions : - a metaphor for teaching in the reform mathematics classroom

  Författare :Andreas Eckert; Per Nilsson; Barbara Jaworski; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Teaching mathematics; teaching as learning; professional development; learning to develop learning; contributing to develop contributions; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis aims at contributing to the theoretical research discourse on teaching mathematics. More precise, to explore a teacher’s role and actions while negotiating meaning of mathematical objects in discursive transformative practices in mathematics. LÄS MER

 4. 4. Ett lärorikt arbete? : Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet

  Författare :Erica Byström; Per-Erik Ellström; Margareta Bredmar; Kristina Westerberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Work; learning; workplace learning; skills; competence; auxiliary nurses; the health service; Arbete; lärande; arbetsplatslärande; yrkeskunnande; kompetens; undersköterskor; sjukvård;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som är en kvalitativ studie, rör yrkesgruppen undersköterskor inom hälso- och sjukvården. Syftet med studien har varit att studera och bidra med ökad kunskap, dels om villkoren för lärande och kunskapsbildning i arbetslivet, dels mer specifikt om undersköterskors arbete, arbetsvillkor samt villkor för lärande och utveckling på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Using Alliances to Increase ICT Capabilities

  Författare :Paul Pierce; Institutionen för informatik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alliance; ICT capability; Transfer Capacity; Relationship Governance; Culture;

  Sammanfattning : Information and Communication Technology (ICT) is perhaps the most important, emblematic and ubiquitous technology of contemporary society. ICT is used increasingly in new product areas and help resolve problems and challenges to mankind; it has even gotten to a point where life without ICT is hard to imagine. LÄS MER