Sökning: "omsorg förskola"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden omsorg förskola.

 1. 1. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Birthe Hagström; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishBarn till föräldrar med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning. LÄS MER

 2. 2. Det ansvarsfulla mötet En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Mie Josefson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care; responsibility; preschool; preschool teacher; ethics of care; proximity ethics; reworking qualitative data; omsorg; ansvar; förskola; förskolepedagog; omsorgsetik; närhetsetik; sekundär analys; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis embraces Care in the discipline of Early Childhood Education. In this thesis, the concept of responsibility is used to analyze the meaning of care in preschool. LÄS MER

 3. 3. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Mariann Enö; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; class; construction of subject; dialogue; developmental processes; education and care; gender; participatory research; preschool; public and private sphere;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling tillhör området professions- och skolutvecklingsforskning. Avhandlingen tar upp hur förskolepersonal konstruerar sig som professionella subjekt, dvs hur förskolepersonal skapar sitt professionella jag, sin identitet, utifrån individuella såväl som kollektiva erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Funktionshindrade barns lek och aktivitet En studie av struktur och utförande i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Eva Skogman; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barn med funktionshinder; förskoleverksamhet; aktivitetsanalys; aktivitetssituation; lek; aktivitet; struktur; utförande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn.Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. LÄS MER

 5. 5. Caring for people and the planet preschool children’s knowledge and practices of sustainability

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Farhana Borg; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; educational work; consumption; daycare center; economic sustainability; environmental education; environmental sustainability; guardians; kindergarten; parents; preschool; preschool director; recycling; sharing resources; social sustainability; sustainable development; teacher; young children; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfteDagens barn växer upp i en tid med många konflikter, klimatförändringar, naturkatastrofer, sinande naturresurser, fattigdom och globala hälsohot. Barn är offer eller potentiella offer för dessa omständigheter och de kommer i framtiden att påverkas av dem både fysiskt och socialt. LÄS MER