Sökning: "om genus"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade orden om genus.

 1. 1. Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

  Författare :Claudia Lindén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key; Ellen; Kärlek; genusaspekter; Sexualitet; Literature; Litteraturvetenskap; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 2. 2. On Men and Cars : An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations

  Författare :Dag Balkmar; Jeff Hearn; Cecilia Åsberg; Victoria Robinson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; technology; cars; risk; danger; emotions; car modification; Genus; maskulinitet; teknik; bilar; risk; fara; emotioner; bilstyling; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : It is well known that young men constitute a high-risk group in terms of accidents involving both themselves and others. But comparatively little is known about the roles of gender, masculinity and automobility in reproducing or subverting such particularly risky performances of identity. LÄS MER

 3. 3. Utbildningssegregation och självsortering : Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Författare :Anna Sandell; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; segregation; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; Genus;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyzes segregation and self-sorting in education. It aims at discussing how this relates to gender, individualization and young men and women's positionings in local practices, through choices of upper secondary school education. LÄS MER

 4. 4. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Den raka och den krokiga vägen : om genus, ingenjörer och teknikkarriärer

  Författare :Line Holth; Ann Bergman; Lena Gonäs; Ulf Mellström; Mari Teigen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; technology; gender stereotypes; choice of education; gender segregation; working life; fatherhood; masculinities; technology careers; IT engineers; mechanical engineers; genus; teknik; könsstereotyper; utbildningsval; könssegregering; arbetsliv; faderskap; maskuliniteter; teknikkarriärer; IT-ingenjörer; maskiningenjörer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this doctoral thesis is to shed light on, explain, and problematize women’s and men’s paths both to and within the profession of engineer. Computer and mechanical engineers are in focus and the overarching issues that this thesis attempts to answer are: How can women’s and men’s paths to the profession of engineer be explained and what has governed/motivated their choice of education? How do women’s and men’s career patterns look in professional life, and how can these patterns be explained? This study is based on a social-constructivistic approach, entailing a focus on how choices of education and profession have been negotiated through social and cultural practices, norms, and values. LÄS MER