Sökning: "olika roller i gruppen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden olika roller i gruppen.

 1. 1. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 2. 2. Ageing in a digital society : an occupational perspective on social participation

  Författare :Caroline Fischl; Ingeborg Nilsson; Helena Lindgren; Maria Haak; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computer; digital competence; digitalization; digital literacy; digital technology; information and communication technology; internet; intervention; occupation; occupational therapy; occupational therapy informatics; older adult; older people; social activities; arbetsterapi; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Background: For older adults to continue being healthy and active participants in an evolving digitalized society, there is a need to support their social participation through engagement in occupations that they need, want, or are expected to do in accordance to the roles that they assume. Occupational therapists together with other professionals face emerging challenges to promote older adults’ engagement in occupations mediated by digital technology. LÄS MER

 3. 3. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 4. 4. Nursing-Related Qualities, Personality and Work Satisfaction - Assistant Nurses in a Ten-Year Perspective

  Författare :Åsa Sand; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personality; defence mechanisms; work satisfaction; discomfort.; Social psychology; Arbetspsykologi; Socialpsykologi; Industrial psychology; non-verbal communication; Nurses; empathy; industripsykologi;

  Sammanfattning : The personalities and qualities of nursing personnel are considered to be of great importance for their interactions with patients and may also influence work satisfaction. The aim of the thesis was to explore the extent to which different personal qualities and personality factors, with a possible effect on motivation, professional conduct, and coping with anxiety, are represented in a group of assistant nurses (in Swedish undersköterskor), and how these qualities are related to nursing competence and long-range work satisfaction. LÄS MER

 5. 5. Granulopoietic growth factors. Cytokine and cellular regulation of GM-CSF and G-CSF production

  Författare :Stig Lenhoff; Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; monocytes; endothelial cells; GM-CSF; G-CSF; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Granulocyte-macrophage- (GM-) and granulocyte- (G-) colony stimulating factor (CSF) are important cytokines in the regulation of hematopoiesis and for the function of mature blood cells. They are also involved in the cytokine network regulating the inflammatory and immune response. LÄS MER