Sökning: "olika roller i arbetet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden olika roller i arbetet.

 1. 1. Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective

  Författare :Anne Gammelgaard Ballantyne; Victoria Wibeck; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Irene Lorenzoni; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate visualization; Climate change communication; Meaning; Lay audiences; Focus group interviews; Social semiotics; Klimatvisualisering; Klimatkommunikation; Meningsskapande; Allmänheten; Fokusgruppsstudier;

  Sammanfattning : Climate change communication is a topical and relevant issue, and it is widely acknowledged that public communication about causes, impacts and action alternatives is integral to addressing the challenges of the changing climate. Climate visualization concerns the communication of climate information and data through the use of different information technologies and different modes of visual representation. LÄS MER

 2. 2. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The present thesis examines the meeting between the artistic and the pedagogical dimensions in the work of teachers. The main aim is to describe the learning in practice, emerging from a collective creative process. The point of departure is teachers' experience of a musical-production as part of the pedagogical work in school. LÄS MER

 3. 3. Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Music education; pedagogical work; artistic; social; a music production; aesthetics learning; creating; creativty; individual; collective; community; participation; performance; externalization;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER

 4. 4. Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan

  Författare :Björn Haglund; Finn Callander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidspedagoger; grundskolan; fritidspedagoger;

  Sammanfattning : Kan fritidspedagoger bidra till att utveckla arbetet i skolan? I Björn Haglunds avhandling, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, studeras fritidspedagoger som arbetar med barngrupper under skoltid. LÄS MER

 5. 5. I viljan att göra det normala : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

  Författare :Tina Mattsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Femininity; Masculinity; Drug abuse treatment; Ethnicity; Class; Sexuality; Sex; Gender; Social work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to use intersectional analysis to investigate how gender is made in drug abuse treatment and to examine how the formation of gender interplays with the formation of sexuality, class and ethnicity. Central questions are: What gender(s) are to be shaped in druge abuse treatment? What happens to a gender perspective with emancipatory ambitions when it is incorporated into a normalizing practice such as social work? Quantitative methods are used to answer these questions. LÄS MER