Sökning: "offer kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden offer kvinnor.

 1. 1. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

  Författare :Pernilla Nigård; Malmö högskola; []
  Nyckelord :pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Ålderdom, omsorg och makt. : Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider

  Författare :Lina Palmqvist; University of Gothenburg Faculty of Arts Department of Cultural Sciences; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; old age; disability; elderly care; gender; inequality; intersectionality; neoliberalism; ålderdom; levd erfarenhet; nyliberalism; äldreomsorg; rasifiering; klass; kön; kvinnor; omsorgsarbete; informell omsorg; erkännande; omfördelning; funktionshinder; funktionsnedsättning; feministisk omsorgsetik; rättvisa; jämlikhet; intersektionalitet; fenomenologi; etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status of old age and the nature of elderly care in Sweden, where the welfare state is being transformed through neoliberalism. The overall aim is to study old age as identity and lived experience, and how caring relationships condition the lives of the elderly. LÄS MER

 3. 3. Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider : Old age, care, and power. Elderly people's situation, and care relations in neoliberal times

  Författare :Lina Palmqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; old age; disability; elderly care; gender; inequality; intersectionality; neoliberalism; ålderdom; levd erfarenhet; nyliberalism; äldreomsorg; rasifiering; klass; kön; kvinnor; omsorgsarbete; informell omsorg; erkännande; omfördelning; funktionshinder; funktionsnedsättning; feministisk omsorgsetik; rättvisa; jämlikhet; intersektionalitet; fenomenologi; etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status of old age and the nature of elderly care in Sweden, where the welfare state is being transformed through neoliberalism. The overall aim is to study old age as identity and lived experience, and how caring relationships condition the lives of the elderly. LÄS MER

 4. 4. Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med alkoholberoende : En studie om alkoholberoende kvinnor och mäns levda erfarenhet av att leva med och vårdas för alkoholberoende

  Författare :Anna Thurang; Anita Bengtsson Tops; Unni Lindström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; alcohol dependency; lived experience; caring science; gender perspective; phenomenological hermeneutic; alkoholberoende; patientperspektiv; vårdvetenskap; genusperspektiv; fenomenologisk hermeneutik; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The number of men and women suffering from alcohol dependency is increasing.Today there are shortcomings in knowledge about the lived experiences of being a woman or a man with alcohol dependency; knowledge which might be of importance for meeting these individual’s specific care needs. LÄS MER

 5. 5. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER