Sökning: "offentlig sfär"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden offentlig sfär.

 1. 1. Judging in the Public Realm A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cornelis Dekker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formation of judgment; faculty of judgment; ethics; politics; normative reasons; deliberative practice; impartiality; public sphere; public discourse; public deliberation; prenatal diagnosis; prenatal screening; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sweden; the Netherlands; Bedömning; omdömesförmåga; etik; politik; normativa skäl; deliberation; opartiskhet; offentlig sfär; offentlig samtal; fosterdiagnostik; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sverige; Nederländerna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis discusses how to enhance the public discussion of moral and political questions. Enhancing public ‘deliberation’ is desirable since it provides citizens with influence, it enables coming to an understanding, and it ensures legitimacy. LÄS MER

 2. 2. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 3. 3. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Mariann Enö; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; class; construction of subject; dialogue; developmental processes; education and care; gender; participatory research; preschool; public and private sphere;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling tillhör området professions- och skolutvecklingsforskning. Avhandlingen tar upp hur förskolepersonal konstruerar sig som professionella subjekt, dvs hur förskolepersonal skapar sitt professionella jag, sin identitet, utifrån individuella såväl som kollektiva erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Empowering The State Support for State Intervention in The Baltic States and Poland

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wojciech Szrubka; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Legitimacy; democratic transition; institutions; political capacity; state trust; Legitimitet; demokratisering; institutioner; politisk kapacitet; förtroende för staten;

  Sammanfattning : Den centrala frågan för avhandlingen är synen på staten i fyra östeuropeiska länder. Övergången till demokrati i den delen av Europa har ofta kännetecknats av djup misstro mot politiker och ibland misstro mot det politiska systemet som sådant. Bland annat har lågt valdeltagande tolkats som symptom på de ovan nämnda problemen. LÄS MER

 5. 5. Between Communication and Community : EU Constitution Making, a European Public Sphere and the (Un-)Likelihood of Transnational Debate

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Maximilian Conrad; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postnational democracy; framing; European public sphere; daily newspapers; constitutional patriotism; transnational debate; deliberation; Habermas; transnational engagement; permeability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behövs en gemensam offentlig sfär i Europa för att EU:s beslutsprocess ska kunna anses vara demokratiskt legitim – och hur skulle en sådan europeisk offentlig sfär kunna se ut? Mot bakgrunden av debatten om EU:s demokratiska underskott undersöker denna studie vilken roll dagstidningar spelar i skapandet av transnationella debattarenor. Specifikt undersöker studien om en starkt utpräglad samhörighetskänsla bland européerna är en förutsättining för en transnationell debatt, eller om en sådan debatt snarare förutsätter en viss syn hos centrala aktörer (i vårt fall dagstidningar) angående var demokrati i Europa ska vara förankrad: leder en mer postnationell syn på demokrati till en mer aktiv roll i skapandet av transnationella debattarenor? Frågan om den offentliga sfärens identitära förutsättningar har hittills inte besvarats tillräckligt. LÄS MER