Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet obligation.

 1. 1. Den regionala transformationsprocessens sociala dimension Karlskrona 1989-2002

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Marina Jogmark; Blekinge Tekniska Högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development of places; Karlskrona; IT-industry; renewal; pillars of social capital; structure for action; trust; obligation.; Platsers utveckling; IT-industri; pelare av socialt kapital; utbyten; aktör; förtroende; förpliktelse; förnyelse och stabilitet.; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Hur kan vi betrakta platser och deras utvecklingsprocesser från ett socialt perspektiv? I denna avhandling studeras framväxten av en IT-industri i Karlskrona mellan åren 1989-2002 utifrån ett perspektiv om socialt kapital. Produktionen i Karlskrona och populationens livsform har ur ett historiskt perspektiv varit präglad av det faktum att Karlskrona är en örlogsstad som under flera hundra år inrymt ett örlogsvarv samt omfattande enheter av den kungliga flottan, och dess utbildningar. LÄS MER

 2. 2. Fattigvård och folkuppfostran liberal fattigvårdspolitik 1903-1918

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Mikael Sjögren; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Liberal; poor relief moral education; reform; maintenance obligation; self-help; worthy ; unworthy ; gender system;

  Sammanfattning : The present study treats liberal poor relief policy in Sweden between 1903 and 1918. In using institutionalist theory and Yvonne Hirdman's gender theory, along with qualitative analysis, the author interprets the motives of the actors, distilling from them both the values, attitudes and norms they themselves represented, and those they wished to communicate to the poverty-stricken through poor relief. LÄS MER

 3. 3. Extensions of Deontic Logic : An Investigation into some Multi-Modal Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Philosophy, Stockholm University

  Författare :Daniel Rönnedal; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Deontic logic; Modal logic; Dyadic deontic logic; Semantic tableau; Conditional obligation; Commitment; Counterfactuals; Multi-modal logic; Bimodal logic; Temporal logic; T x W logic; Ought-implies-can; The means-end principle; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : Deontic logic is a branch of logic that deals with normative concepts, propositions, arguments and systems. The main purpose of this compilation thesis is to investigate how deontic logic can be extended in a number of ways. We consider several multimodal systems, i.e. LÄS MER

 4. 4. Olydnad : Civil olydnad som demokratiskt problem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Thales

  Författare :Tomas Månsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Civil disobedience; democracy; political obligation; Peter Singer; Ronald Dworkin; John Rawls; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This thesis discusses civil disobedience as a democratic problem or asset. The first chapter states the nature and scope of the problem. LÄS MER

 5. 5. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Mia Rönnmar; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to study the legal regulation of the managerial prerogative and how it relates to the employee’s obligation to work in Swedish, English and German law in the light of the increasing flexibilisation of working life. The ongoing flexibilisation of working life is often described as an increase in adaptability and allocative flexibility, and as a shift from traditional to atypical employment. LÄS MER