Sökning: "objektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet objektivitet.

 1. 1. Att göra rätt En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Nina Törnqvist; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prosecutors; relationship violence; legal work; professionalism; identity; narratives; respectability; theory of emotions; objectivity; åklagare; våld i nära relation; rättsligt arbete; professionalitet; identitet; narrativ; respektabilitet; emotionsteori; objektivitet; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : I likhet med många andra länder har våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn uppmärksammats mer och mer i Sverige de senaste fem decennierna. I takt med att kunskapen om våld i nära relation har ökat har det också vuxit fram en kritik mot brister inom rättsväsendet, i synnerhet när det gäller att ge skydd och upprättelse till de som utsätts för dessa former av våld. LÄS MER

 2. 2. Den reglerade invandringen och barnets bästa Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Louise Dane; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER

 3. 3. Att fånga det flyktiga Om existentiell mening och objektivitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Lena Edlund; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Philosophy of religion; existential meaning; inside-perspective; enclosure; transcendence; identity; the Other; body-subject; the Time that remains; objectivity; objectivity process; open textured concept; truth; ficciones; language; Caputo; Davidson; Derrida; Heidegger; Herrmann; Lynch; Putnam; Searle; Wyschogrod; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This work attempts an answer to two questions. Firstly, is it possible to experience meaning when everything is transient? And secondly, in what way is objectivity possible when it comes to such phenomena as existential meaning? The questions originate from our insideperspective, and it is from what we have experienced ourselves that we try to make intelligible existential meaning. LÄS MER

 4. 4. Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Johnsson Harrie; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbook; textbook approval; implementation; Swedish educational policy; civics; curriculum; objectivity; Läromedelsgranskning; läromedel; implementering; svensk utbildningspolitik; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; läroplan; objektivitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om statlig påverkan på skolans läromedel. Här studeras såväl de politiska besluten om, som det konkreta genomförandet av, den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel, från starten 1938 till avskaffandet 1991. De politiska besluten och genomförandet sker på skilda arenor. LÄS MER

 5. 5. The Making of Valid Data People and Machines in Genetic Research Practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Corinna Kruse; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biomedicine; genetic research; laboratory practices; cultural practice; professional skill; uncertainty; valid data; humans – machines; objectivity – subjectivity; ethnography; biomedicin; genetisk forskning; laboratoriepraktiker; kulturell praktik; yrkesskicklighet; osäkerhet; giltiga data; människor – maskiner; objektivitet – subjektivitet; etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ett centralt steg inom vetenskapliga praktiker: hur laboratorieprov översätts till data som anses giltiga och användbara av forskargemenskapen. Baserat på ett multilokalt fältarbete bestående av observationer och intervjuer i laboratorier för genetisk forskning, visas i avhandlingen hur laboratoriepersonalens yrkesskicklighet, samt normer och ideal om vetenskaplig forskning, formade deras praktiker av att producera giltiga data. LÄS MER