Sökning: "nyhetsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet nyhetsvärde.

 1. 1. Sorgens avtryck Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

  Författare :Anette Forsberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 2. 2. The sole trader's assets and liabilities - a tax law study on the importance of accounting to the demarcation of business activity

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Peter Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; allocation of assets and liabilities; företagsbeskattning accounting to the demarcation under tax law; god redovisningssed; bokföringsmässiga grunder; det rättsliga sambandet mellan bokföring och skatterättslig inkomstberäkning; allokering av tillgångar och skulder; income calculation method; legal standard of generally accepted accounting principles;

  Sammanfattning : Sverige är ett utpräglat småföretagarland och mätt i antal bedrivs en klart övervägande del av företagen som enskild näringsverksamhet. Till skillnad från aktiebolag och andra juridiska personer, som hänför alla inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet, ska inkomster eller utgifter för fysiska personer hänföras till endera av inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst eller kapital. LÄS MER

 3. 3. Swedish forensic psychiatric nursing care, nurse's views of values theories and practice

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Mikael Rask; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; relatives influence; clinical supervision; work satisfaction; nurses role; nursing interventions; Forensic psychiatry; nursing care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den psykiatriska tvångsvården av lagöverträdare är omfattande i Sverige. Omkring 1000 personer vårdas på olika omhändertagandenivåer – vårdtiderna är långa (median drygt 3 år). Omvårdnadspersonalen står för det mesta av behandlings- och rehabiliteringsarbetet med dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. Creating customer value in commercial experiences

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Customer Expectations; Customer Satisfaction; Total Quality Management; TQM; Kommersiella upplevelser; Kundvärde; Kundförväntningar; Kundnöjdhet; Offensiv kvalitetsutveckling; TQM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : There is a type of business offering gaining much attention, both in the media and in financial figures, which provides the customer with something extra, something to be remembered. This offering is a commercial experience. LÄS MER

 5. 5. VENOUS THROMBOEMBOLISM IN SOUTHERN SWEDEN EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS

  Detta är en avhandling från Department of Vascular diseases, Skåne University Hospital Malmö, Lund University

  Författare :Nazim Isma; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Venous thromboembolism VTE ; risk factors; factor V leiden FVL ; socioeconomic status SES ; upper extremety deep venous thrombosis UEDVT ; haemoglobin Hb ; low molecular weight heparin LMWH ; labour;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Trots att venös blodpropp (venös tromboembolism [VTE]) är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet är data ofullständiga gällande dess förekomst och bakomliggande riskfaktorer hos oselekterade patienter. I begreppet VTE inkluderas blodproppar i benets djupa ådror (djup ventrombos [DVT]) och i lungorna (lungemboli [LE]). LÄS MER