Sökning: "ny materialism materiell feminism"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ny materialism materiell feminism.

  1. 1. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

    Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

    Författare :Sara Johansson; Irene Molina; Sofia Cele; Katja Tollmar Grillner; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER