Sökning: "nursing profession and triangulation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden nursing profession and triangulation.

  1. 1. Utbildningsplaner och reformimplementering : Sjuksköterskeutbildningen i fokus

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Inger Ahlgren; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; educational reform; nursing education; curriculum; political intention; implementation; transformation; organizational culture; nursing profession and triangulation; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This study describes the course of events within the area of health care with regard to two educational reforms in Sweden: the 1982 reform of certain middle length health care education called the Health Care 77 reform and the 1993 University and College reform. As a result of the first of these reforms, the nursing education was transformed from an education on the secondary school level to a university college level. LÄS MER