Sökning: "nursery practice"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden nursery practice.

 1. 1. Trädgårdsmästarens förökningsmetoder: dokumentation av hantverkskunskap

  Författare :Tina Westerlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; vegetative plant propagation; perennials; nursery practice; traditional horticultural knowledge; knowledge transfer; documentation methods;

  Sammanfattning : Plant propagation is craft expertise that has been developed within a gardening tradition in which knowledge has primarily been transferred from one practitioner to another by showing and explaining. When the transfer of knowledge in practice wanes, documentation of working methods can provide support for passing on propagation experiences. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tina Westerlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Vegetative plant propagation; Herbaceous perennials; Nursery practice; Traditional propagation methods; Cuttings; Plant parts; Growth habit; Classification; Scheme;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to gather and classify information about traditional vegetative propagation of perennial herbaceous plants. This thesis is the first, self-contained part of a survey of propagation methods used by horticulturists. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marie Nordberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER