Sökning: "notions of pre-school"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden notions of pre-school.

 1. 1. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Britt Tellgren; Agneta Linné; Sangeeta Bagga-Gupta; Jan-Erik Johansson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school teacher education; female teacher education tradition; collective memory; knowledge culture; changes in pre-school teacher education.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : From Mother of Society to a Teacher Qualified for Post-graduate Studies – Continuity and Change in a Local Pre-school Education. The aim of this thesis is to throw light upon the basic values and representations of knowledge within a local female teacher education tradition and identify what kind of expectations are held of a pre-school teacher over time. LÄS MER

 3. 3. Det ansvarsfulla mötet En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Mie Josefson; Hillevi Lenz Taguchi; Sven Persson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care; responsibility; preschool; preschool teacher; ethics of care; proximity ethics; reworking qualitative data; omsorg; ansvar; förskola; förskolepedagog; omsorgsetik; närhetsetik; sekundär analys; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis embraces Care in the discipline of Early Childhood Education. In this thesis, the concept of responsibility is used to analyze the meaning of care in preschool. LÄS MER

 4. 4. Emancipation och motstånd dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Hillevi Lenz Taguchi; Jeanette Rhedding Jones; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Observation and documentation has been used in Sweden during all of the past century, with many different purposes. The dominant purpose has been to determine the child’s development in relation to paediatrics and different theories of developmental and psychodynamic psychology. LÄS MER