Sökning: "nonverbl"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet nonverbl.

  1. 1. Human nonverbal vocalizations

    Författare :Andrey Anikin; LUCS grupp för kognitiv zoologi; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nonverbl; communication; acoustic; emotion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER