Sökning: "nitrogen accumulation"

Visar resultat 11 - 15 av 60 avhandlingar innehållade orden nitrogen accumulation.

 1. 11. Nitritation and denitritation in sludge liquor treatment

  Författare :David Gustavsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nitritation; denitritation; nitrous oxide; nitric oxide; nitrogen dioxide; wastewater; sludge liquor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Övergödningen av Östersjön är fortfarande ett problem. Förhöjda krav på kvävereduktion för de svenska avloppsreningsverken är därför att vänta. Detta innebär i sig ökad energi- och kemikalieförbrukning, vilket rimmar illa med ord som energieffektivisering och resurssnålhet. LÄS MER

 2. 12. Influence of Human-induced Environmental Changes on the Physiology of the Harmful Benthic Marine Microalga Ostreopsis ovata

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Nayani K. Vidyarathna; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ostreopsis ovata; benthic dinoflagellate; climate change; temperature increase; nutrient enrichment; acidification; physiology; cell growth; cell toxicity; carbohydrate accumulation; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

  Sammanfattning : This thesis focus on the influence of human-induced environmental changes on the physiology of Ostreopsis ovata; a toxic, benthic dinoflagellate, which form blooms in tropical and temperate marine waters. O. LÄS MER

 3. 13. DYNAMIC MODELLING OF BIOGEOCHEMICAL PROCESSES IN FOREST ECOSYSTEMS

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Salim Belyazid; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Naturvetenskap; marklära; Silviculture; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik; Natural science; Lantbrukshydrologi; Soil Science; agricultural hydrology; Växtekologi; Forest Soil Acidification; Plant ecology; Plant biochemistry; Forest Growth; Vegetation biodiversity; Carbon Sequestration; Nitrogen Leaching; Miljökemi; Dynamic Modelling; Växtbiokemi; Environmental chemistry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har våra skogar utsatts för en allt högre grad av stress som en följd av förändrade produktionsmönster och en hög deposition av gödande och försurande ämnen, såsom kväve ovh svavel. Kväve är det ämne som begränsar trädens tillväxt, och det höga nedfallet av detta ämne har resulterat i att träden växt mycket snabbbare. LÄS MER

 4. 14. Metal fate and sensitivity in the aquatic tropical vegetable Ipomoea aquatica

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)

  Författare :Agneta Göthberg; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic plants; vegetables; methyl mercury; metal accumulation; metal effects; thiol-rich peptides; Ipomoea aquatica; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : The aquatic plant Ipomoea aquatica is a popular vegetable in Southeast Asia, often cultivated in nutrient rich and polluted waters. The overall aim of this thesis was to estimate potential risks for human health and reduced plant growth due to accumulation and toxicity of total-Hg, methyl-Hg, Cd and Pb. LÄS MER

 5. 15. Plant colonization of oak plantations - the interactive effects of local environment and land-use history

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Karin Valtinat; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nitrogen mineralization; Phosphorus; Plant ecology; Växtekologi; Soil acidity; Seed sowing; Dispersal limitation; Species diversity; Indicator species analysis; Functional groups; Succession; Understory vegetation; Land-use history; Temperate forest;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Floran i ekplanteringar ? en effekt av miljö, spridning eller markhistoria? Bakgrund Europas befolkning ökande kraftigt efter industrialismens genombrott och som en följd av detta ökade behovet av åkermark för att försörja den växande skaran människor med mat. Mer och mer av den lövskog som tidigare täckte stora delar av norra Europa avverkades för att bli åkermark, tills endast små fragment återstod. LÄS MER