Sökning: "negotiated experience"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden negotiated experience.

 1. 1. Negotiated knowledge positions communication in trauma teams

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Härgestam; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; communication; discourse psychology; ideological dilemma; interpretative repertoires; leadership; non-verbal communication; position; power; team work; time; trauma team; trauma team training; silence;

  Sammanfattning : Background Within trauma teams, effective communication is necessary to ensure safe and secure care of the patient. Deficiencies in communication are one of the most important factors leading to patient harm. Time is an essential factor for rapid and efficient disposal of trauma teams to increase patients’ survival and prevent morbidity. LÄS MER

 2. 2. Courage of Faith : Dag Hammarskjölds Way in Quest of Negotiated Peace, Reconciliation and Meaning

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Lang

  Författare :Paul R. Nelson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; Profile; Way; White Book; existential-ontological dimension; faith and ethical mysticism; reverence for life; mystery of Jesus Christ; faithful realism; creative evolution; hermeneutics; negotiated peace; religious language and spiritual experience; diplomacy of reconciliation; human dignity imperative; UN Charter; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Dag Hammarskjöld categorically affirmed in his undated letter which accompanied his manuscript that the entries in Vägmärken (Markings) “provide the only true ‘profile’ that can be drawn” of his personal spiritual form of life. My research focuses on Dag Hammarskjöld’s negotiations with himself and with God; his ultimate concern for self-knowledge and authentic existence, world-view, interpretation of reality, ethical praxis for human rights and a diplomacy of reconciliation. LÄS MER

 3. 3. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 4. 4. Medeltider samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Universisty Electronic Press

  Författare :Göran Gruber; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 5. 5. Constructing the world in dialogue : a study of advisory situations in Swedish agriculture

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Cecilia Waldenström; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; communication; contextual didactics; joint learning; advising; co-experience; experiential learning; agricultural extension; Lantbruk; utbildning; Sverige;

  Sammanfattning : The thesis is about joint learning and dialogue in advisory situations. It has an explorative and reflective objective and the overarching aim is to explore communication in advisory situations as mediated by communicatively constructed and shared contexts. LÄS MER