Sökning: "nattfasta hos äldre"

Hittade 1 avhandling innehållade orden nattfasta hos äldre.

  1. 1. Aspects of nutrition in geriatric patients - Especially dietary assessment, intake and requirements

    Detta är en avhandling från MATS PERSSON, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, entrance 59, SE-205 02 Malmö, Sweden

    Författare :Mats Persson Lintrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity.; Total energy expenditure; Reproducibility; Malnutrition; Geriatric patients; Fluid intake; Energy requirements; Doubly labelled water; Diet records; Aged; Dietary intake; Nutrition; Näringslära; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av de äldre patienterna som är inlagda på sjukhus eller som bor i särskilda boenden inom äldreomsorgen är idag undernärda. En sammanställning av Socialstyrelsen över svenska studier under de senaste 20 åren visade på en genomsnittlig frekvens av undernäring på 28%. LÄS MER