Sökning: "narrativ"

Visar resultat 26 - 30 av 93 avhandlingar innehållade ordet narrativ.

 1. 26. (Un)bearable freedom Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Lindström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural work; visual artists; subjectivity; discourse analysis; narrative analysis; Konstnärligt arbete; bildkonstnärer; subjektivitet; diskursanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore and understand three important social contexts for the becoming of an artistic subjectivity: education, work and family life. The empirical data consist of interview material with alumni from the Royal Institute of Art in Stockholm, staff of the institute, and a survey material from the Swedish National Artists Organization (KRO/KIF). LÄS MER

 2. 27. Teknikämnets gestaltningar En studie av lärares arbete med skolämnet teknik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Veronica Bjurulf; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work; technology education; enacted and intended curriculum; hidden curriculum; narrative analysis; variation theory; teknikundervisning; manifest- och avsedd läroplan; dold läroplan; narrativ analys; variationsteorin;

  Sammanfattning : Teknikämnets gestaltningar handlar om lärares arbete med skolämnet teknik i den svenska grundskolans senare år (7-9). Studien bygger på intervjuer med fem lärare och på observationer av deras undervisningspraktik. Studien undersöker hur lärare förstår begreppet teknik och skolämnet teknik. LÄS MER

 3. 28. Män möter mödravård om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stefan Björk; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; föräldraskap; fäder; mödrahälsovård; förlossningsvård; BB-vård; genus; subjektspositioner; narrativ forskning; fenomenologi; fenomenologisk hermeneutik;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara delaktiga och engagerade i graviditet, förlossning och omvårdnad av det nyfödda barnet. De flesta pappor är med vid besöken på barnmorskemottagningen inklusive ultraljudsundersökningen, deltar i föräldrautbildningen och är med vid barnets födelse. LÄS MER

 4. 29. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Livréna AB

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER

 5. 30. I spåren av bröstcancer att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Fallbjörk; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER