Sökning: "narrativ syntes"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden narrativ syntes.

 1. 1. Evidensbaserat socialt arbete Från idé till praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Kajsa Svanevie; Lindqvist Rafael; Stefan Sjöström; Björn Blom; Lars Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-based practice; social work; critical realism; narrative synthesis; actor-structure perspective; contextual model; paradigm shift; program theory; neo-institutional theory; isomorphism; diffusion; social change; social mechanisms; learning organization; Evidensbaserad praktik; socialt arbete; kritisk realism; narrativ syntes; aktör-struktur perspektiv; kontextuell modell; paradigmskifte; programteori; nyinstitutionell teori; isomorfism; diffusion; social förändring; sociala mekanismer; lärande organisation;

  Sammanfattning : As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserat socialt arbete Från idé till praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Kajsa Svanevie; Lindqvist Rafael; Stefan Sjöström; Björn Blom; Lars Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-based practice; social work; critical realism; narrative synthesis; actor-structure perspective; contextual model; paradigm shift; program theory; neo-institutional theory; isomorphism; diffusion; social change; social mechanisms; learning organization; Evidensbaserad praktik; socialt arbete; kritisk realism; narrativ syntes; aktör-struktur perspektiv; kontextuell modell; paradigmskifte; programteori; nyinstitutionell teori; isomorfism; diffusion; social förändring; sociala mekanismer; lärande organisation;

  Sammanfattning : As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. LÄS MER

 3. 3. Försoning : ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Lena-Karin Gustafsson; Å. Unni Lindström; Lena Wiklund; Elisabeth Severinsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reconciliation; health; suffering; narratives; hermeneutic; caring science; försoning; hälsa; lidande; berättelser; hermeneutik; vårdvetenska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. Valet av perspektiv grundar sig på vårdvetenskapens ställningstaganden i relation till hälsa och lidande. LÄS MER

 4. 4. “Doing things together” Towards a health promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Therése Bielsten; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; John Keady; Anna-Karin Edberg; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Couplehood; Dementia; Everyday life; Intervention; Salutogenesis; Demens; Det vardagliga livet; Intervention; Parskap; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Background: Most people with dementia live in their own homes, often together with their partners, who become informal caregivers. Relationship quality and sense of couplehood can be threatened as a result of the transition from a mutually interdependent relationship to a caregiver-care-receiver relationship. LÄS MER

 5. 5. Development of an Evidence-Based Sport Psychological Training Program for Young Elite Athletes

  Detta är en avhandling från Copenhagen : Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen

  Författare :Johan Michael Wikman; Anne-Marie Elbe; Reinhard Stelter; Gertrud Pfister; Mette Krogh Christensen; Chris Harwood; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sport psychology; talent development; intervention; mixed methods;

  Sammanfattning : Sport psychological training seems to be a viable way of facilitating development and performance for adult athletes, and even though sport psychological training for young athletes is less investigated, research indicates that talented athletes can benefit from sport psychological training as well. The aim of this thesis is to review and add to the current knowledge on sport psychological training for young elite athletes, and to investigate sport psychological interventions for young elite athletes. LÄS MER