Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Berättelser om adoption

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning: Berättelser om adoption I avhandlingen undersöks adoptionsberättelser i en svensk kontext. Syftet är tvåfaldigt: För det första, hur adoption beskrivs av vuxna adopterade, för det andra, hur adoption konstrueras i dagspress. LÄS MER

 2. 2. Läsa, förstå, analysera En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maritha Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 3. 3. "Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungligheter, vi andra typ sket dom i" En samtalsanalytiskt orienterad narrativ analys av IV-elevers berättelser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, SU

  Författare :Carina Vretlund; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Emma Strollo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER

 5. 5. Den granskande makten Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Danielson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER