Sökning: "när ideer"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade orden när ideer.

 1. 1. När idéer får liv - Om intraprenader i tre kommuner : Sustainable ideas - the idea of "contracting in" in three Swedish municipalities

  Författare :Julia Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intraprenad; idéer; organisering; översättning; mode; institutionalisering; mottagare av idéer; bärare av idéer; förändring inom offentlig sektor; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : In the early 2000s an idea regarding how to organise the Swedish public sector, called internal contracts, attracted attention from many different public authorities in Sweden. Organising in the form of internal contracts means that units within a public authority are given more autonomy to run their own affairs. LÄS MER

 2. 2. Förförande idéer

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. LÄS MER

 3. 3. Konsten med samverkan : från idéer till praktik

  Författare :Benitha Eliasson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : The main objective of this licentiate thesis is to describe and analyse how personnel and managers within social welfare departments and county council experience that cooperation works. Focusing on the cooperation which has occurred within four projects connected to work within psychiatric care as well as the care of substance users, between the year 2004 and 2009. LÄS MER

 4. 4. Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; health care; Quality Assurance; institutionalism; institutionalisation; New Public Management; isomorphism; auditing; isopraxism; Organisationsteori;

  Sammanfattning : The aim of this study was to expand our understanding of the processes of institutionalisation both within and between organisational fields. This was done by tracing an idea – the idea of quality assurance – through the process of institutionalisation in the health care sector. LÄS MER

 5. 5. Kulturstad/Stadskultur : Idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandling 1990–2012

  Författare :Per Möller; Josefina Syssner; Erling Bjurström; Dorte Skot-Hansen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ideology critique; Cultural Policies; Malmö; Urban Renewal; Urban Regeneration; Ideologikritik; Kulturpolitik; Malmö; Stadsomvandling; Stadsutveckling;

  Sammanfattning : This dissertation critically explores ideas about values of culture within the context of Malmö’s urban renewal (1990–2012). The story of Malmö’s development is typical of narratives about contemporary urban regeneration processes: Malmö is depicted as a crisis-ridden former industrial town which, through private and public efforts, is transformed into a dynamic urban centre within a knowledge-based, creative economy. LÄS MER