Sökning: "mytem"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mytem.

  1. 1. El mito de la Quintrala Estructuras simbólicas en dos novelas de Gustavo Frías

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University

    Författare :Jasmin Belmar Shagulian; Stockholms universitet.; [2017]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Quintrala; myth; Durand; Campbell; symbol; symbolical structure; mytheme; imaginary; Frías; Valdivieso; Vidal; Vicuña Mackenna; The Great Goddess; Diurnal Order; Nocturnal Order; figurative structuralism; Quintrala; myt; Durand; Campbell; symbol; simbolisk struktur; mytem; imaginära; Frías; Valdivieso; Vidal; Vicuña Mackenna; Stora Moder; Dagens ordning; Nattens ordning; figurativ strukturalism; Quintrala; mito; Durand; Campbell; símbolo; estructura simbólica; mitema; imaginario; Frías; Valdivieso; Petit; Vidal; Vicuña Mackenna; Gran Diosa; Régimen diurno; Régimen nocturno; estructuralismo figurativo ; Spanish; spanska;

    Sammanfattning : The purpose of this comparative study is to analyse La Quintrala’s myth as a symbolic discourse, thereby filling a gap in the previous studies about La Quintrala.The theoretical and methodological framework of this analysis consists of a hermeneutical approach based on the method of figurative structuralism: mythocriticism. LÄS MER