Sökning: "myogenesis neuromusculardisorders"

Hittade 1 avhandling innehållade orden myogenesis neuromusculardisorders.

  1. 1. Nestin : filament formation and expression in myogenesis and muscle disorders

    Författare :Gunnar Sjöberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Intermediate filament; nestin; desmin; vimentin; myogenesis neuromusculardisorders; rhabdomyosarcoma;

    Sammanfattning : NESTIN: FILAMENT FORMATION AND EXPRESSION IN MYOGENESIS ANDMUSCLE DISORDERS Gunnar Sjöberg Department of Cell and Molecular Biology, Karolinska InstitutetStockholm Intermediate filaments (IF), together with microfilaments and microtubules, arethe major components of the cytoskeleton of eukaryotic cells. In myogenic cells threeIF proteins are expressed; desmin, vimentin and nestin. LÄS MER