Sökning: "mykologi virologi Mikrobiologi mycology virology bacteriology Microbiology sporulation cytochrome c"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mykologi virologi Mikrobiologi mycology virology bacteriology Microbiology sporulation cytochrome c.

  1. 1. Membrane-bound thiol-disulfide oxidoreductases in Bacillus subtilis

    Författare :Lydur Erlendsson; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virologi; mykologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; sporulation; cytochrome c; thiol-disulfide oxidoreductases; Bacillus subtilis; membrane proteins; bakteriologi;

    Sammanfattning : Disulfide bonds in proteins are found between cysteine residues and are usually important for either function or stability of proteins. Thiol-disulfide oxidoreductases catalyse the formation or breakage of disulfide bonds in proteins. LÄS MER