Sökning: "mycology Mikrobiologi virology bacteriology Microbiology phenotypic characteristics. penicillin tolerance antibiotic susceptibility antibody reaction exanthema Arcanobacterium haemolyticum pharyngitis bakteriologi virologi mykologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mycology Mikrobiologi virology bacteriology Microbiology phenotypic characteristics. penicillin tolerance antibiotic susceptibility antibody reaction exanthema Arcanobacterium haemolyticum pharyngitis bakteriologi virologi mykologi.

  1. 1. Arcanobacterium haemolyticum, clinical, diagnostic and therapeutic aspects

    Detta är en avhandling från Mats Nyman, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, S-205 02 Malmö, SWEDEN

    Författare :Mats Nyman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; phenotypic characteristics.; penicillin tolerance; antibiotic susceptibility; antibody reaction; exanthema; Arcanobacterium haemolyticum; pharyngitis; bakteriologi; virologi; mykologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arcanobacterium haemolyticum (A. haemolyticum) beskrevs för första gången under namnet Corynebacterim haemolyticum av MacLean och medarbetare 1946. Bakterien odlades fram från svalget hos patienter med halsont och från sår. Patienterna bestod av amerikanska soldater och infödda öbor i Stilla havet. LÄS MER