Sökning: "musik som"

Visar resultat 16 - 20 av 70 avhandlingar innehållade orden musik som.

 1. 16. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Maria Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tidigare forskning om motivation vid lärande har tenderat att fokusera på attributioner (de tolkningar elever och andra gör av orsaker till framgångar och misslyckanden) självuppfattning, målorientering och elevers autonomi. Denna avhandling syftar dels till att beskriva bakgrunden och skolgången för de elever som går på gymnasiets estetiska programs musikgren, dels till att mäta den motivation de har för sina musikstudier. LÄS MER

 2. 17. Musik som livsstil och vetenskap : Studerandes möte med universitetsämnet musikvetenskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Roland Forsberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; musicology; the humanities; educational planning; recruitment; educational process; follow-up study; education learning; public interest; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to elucidate young people's encounter with a subject within the field of art, music and drama - here musicology. Central issues touch upon recruitment, study motives, the students' conception of the subject, education, and a retrospective view on how the knowledge is evaluated and used. LÄS MER

 3. 18. Att använda musik - om bilen som konsertlokal

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Carin Öblad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. När kulturer spelar med i klassrummet En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Annette Mars; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ungdomars lärande i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De två delstudierna är genomförda med en teoretisk utgångspunkt som gör gällande att människor lär sig musik i samspel med andra människor samt att de använder sig av medierande verktyg i de lärsituationer de deltar i, vidare involveras den proximala utvecklingszonen, samt muntlig och skriftlig lärandekultur. LÄS MER

 5. 20. Musik som handling. Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d'Archi

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anders Tykesson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; musical analysis; musical gestures; musical interpretation and performance; musical meaning; musical narrative; music theory; music as emotional expression; music as action; music as motion; music as mimesis; music and language; musical hermeneutics; musical phenomenology; musical semiotics; artistic research; Anders Eliasson; Hans-Heinrich Eggebrecht; Hans-Georg Gadamer; Robert Hatten; Ernst Kurth; Paul Ricoeur; Bo Wallner;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to illustrate the potential musical analysis has in the development of artistic questions with regard to the interpretation and performance of western art music. The analyses of the dissertation focus on Quartetto d’Archi, by the Swedish composer Anders Eliasson, and discussions of music as action, music as emotional expression, music as motion and music as mimesis are based on the four movements of this string quartet. LÄS MER