Sökning: "musik barns utveckling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden musik barns utveckling.

  1. 1. "I min familj är vi omusikaliska" : en studie av barns musikaliska identitet

    Författare :Joakim Hellgren; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

    Sammanfattning : Denna studie genomfördes som ett musikprojekt på en mindre skola där alla barn i årskurserna fyra till sex deltog. Barnen fick under sju veckor lära sig grunderna i de vanligast förekommande instrumenten i rockgruppsspel. LÄS MER