Sökning: "music performance"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade orden music performance.

 1. 1. Modeling Music Studies of Music Transcription, Music Perception and Music Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Elowsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Music Information Retrieval; MIR; Music; Music Transcription; Music Perception; Music Production; Tempo Estimation; Beat Tracking; Polyphonic Pitch Tracking; Polyphonic Transcription; Music Speed; Music Dynamics; Long-time average spectrum; LTAS; Algorithmic Composition; Deep Layered Learning; Convolutional Neural Networks; Rhythm Tracking; Ensemble Learning; Perceptual Features; Representation Learning;

  Sammanfattning : This dissertation presents ten studies focusing on three important subfields of music information retrieval (MIR): music transcription (Part A), music perception (Part B), and music production (Part C).In Part A, systems capable of transcribing rhythm and polyphonic pitch are described. LÄS MER

 2. 2. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Els-Mari Törnquist; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; a music production; aesthetics learning; creativty;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER

 3. 3. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. LÄS MER

 4. 4. Interaktion och kunskapsutveckling en studie av frivillig musikundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlaget

  Författare :Anna-Lena Rostvall; Tore West; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music Education; musikpedagogik; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 5. 5. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Karin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetorical practice.; cultural-historical activity theory; higher music education; Western art music; discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ABSTRAKT Titel: Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice [Orgelimprovisation - verksamhet, handling och retorisk praktik]. Författare: Karin Johansson Språk: Engelska Sökord: Orgelimprovisation, kulturhistorisk verksamhetsteori, högre musikutbildning, västerländsk konstmusik, diskursiv praktik, retorisk praktik. LÄS MER