Sökning: "municipal employees"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden municipal employees.

 1. 1. Work-related stress among municipal employees in rural northern Sweden

  Författare :Sofia Asplund; Britt-Marie Lindgren; Johan Åhlin; Mattias Hedlund; Magnus Åkerström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; experiences; managers; municipal employees; occupational health; organisational and psychosocial work environment; rural area self-rated exhaustion disorder; work-related stress; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Background: Many rural municipalities in Sweden are facing challenges like depopulation, decreased economy, and difficulties in recruiting staff. Living and working in rural areas may involve adverse working conditions and higher risks of ill-health. LÄS MER

 2. 2. Innovation in Municipal Welfare Services

  Författare :Thomas Wihlman; Hélène Sandmark; Magnus Hoppe; Alf Rehn; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Studies; arbetslivsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates, analyzes and discusses innovation efforts and the use and understanding of the innovation concept and related policies in municipal welfare services. There are two main themes in the study, policy and practice. It is based on interviews with employees and managers in four Swedish municipalities. LÄS MER

 3. 3. Managing workplace health promotion in municipal organizations

  Författare :Robert Larsson; Hélène Sandmark; Jonas Stier; Ingemar Åkerlind; Annika Härenstam; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetslivsvetenskap; Working Life Studies;

  Sammanfattning : The workplace is a suitable setting for health promotion, not least due to the amount of time employees spend at work. Previous research indicates large variations in employers' handling of workplace health promotion (WHP) efforts. However, more empirical knowledge of how WHP is handled in public sector organizations is needed. LÄS MER

 4. 4. Genusregim i förändring : Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Författare :Micael Nilsson; Tora Friberg; Björn Horgby; Stig Montin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 5. 5. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER