Sökning: "multi-room compartment"

Hittade 1 avhandling innehållade orden multi-room compartment.

  1. 1. Fire Dynamics in Multi-Room Compartment Fires

    Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fire safety engineering; fire dynamics; multi-room compartment; numerical experiment; small-scale experiment; hot-gas-layer temperature; hot-gas-layer interface height; reproducibility;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns flera avancerade datormodeller att tillgå för att analysera och utvärdera brandsäkerheten i byggnader i samband med nyproduktion och ombyggnad. Denna typ av datormodeller kan, i många fall, göra bra förutsägelser av faktorer som är betydelsefulla för brandsäkerheten och därför är de viktiga verktyg vid brandtekniska analyser. LÄS MER