Sökning: "motiverande samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden motiverande samtal.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Preventing problem gambling: Focus on overconsumption

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Jakob Jonsson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gambling; problem gambling; prevention; overconsumption; responsible gambling; online self-test; ESEM; psychometric properties; predictive; longitudinal; CFA; gambling fallacies; reinforcers; personalized behavioural feedback; motivational interviewing; gambling expenditure; RCT; 12-month follow-up; spel om pengar; problematiskt spelande; prevention; överkonsumtion; spelansvar; online självtest; ESEM; psykometriska egenskaper; prediktiv; longitudinell; CFA; tankefällor om spel; psykologiska förstärkare; personifierad återkoppling på beteende; motiverande samtal; spelutgifter; RCT; 12-månaders uppföljning; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : A proportion of gamblers experience problems. The role of overconsumption in developing gambling problems is sparsely described in the literature and there is little scientific knowledge about the prevention of gambling problems. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning Innehåll, argumentation och modelläsare

  Detta är en avhandling från Växjö : Linneaus University Press

  Författare :Astrid Skoglund; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; critical discourse analysis; smoking cessation; public health education; new rhetoric; argumentation; model reader; motivational interviewing; Svenska språket; kritisk diskursanalys; rökavvänjning; folkhälsoupplysning; nyretorik; argumentation; modelläsare; motiverande samtal; Svenska språket Nordiska språk; Swedish;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the content and communicative strategies in texts used in a project on tobacco policy delegated by the Swedish government to the National Institute of Public Health (“The National Tobacco Assignment 2008–2010”). The study uses communicative strategies as an umbrella term for the way the texts fulfil the political assignment through adaptation to suit different receivers in a discursive practice with set guidelines for communication between experts and users, and how these strategies are visible in the studied texts. LÄS MER

 4. 4. Challenges of learning and practicing motivational interviewing

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lena Lindhe Söderlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; counselling; health promotion; motivational interviewing; nurse; overweight; pharmacist; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin;

  Sammanfattning : Background: The past three decades have seen a growth in health promotion research and practice, stimulated by the epidemiologic transition of the leading causes of death from infectious to chronic diseases. An estimated 50% of mortality from the 10 leading causes of death is due to behaviour, which suggests individuals can make important contributions to their own health by adopting some health-related behaviours and avoiding others. LÄS MER

 5. 5. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying Self-determination theory in a person-centred approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Karin Anna Weman-Josefsson; Anna Karin Weman-Josefsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; competence; exercise; intervention; mediation; relatedness;

  Sammanfattning : Motion och fysisk aktivitet är multifacetterade beteenden som påverkas av komplexa samband mellan en mängd olika faktorer och ett sätt öka förståelsen för mekanismerna bakom hållbara motionsbeteenden är att studera motivationsrelaterade förhållanden och förutsättningar. Denna licentiatavhandling har därför en personcentrerad ansats som baseras på en deskriptiv processmodell som ingår i Självbestämmandeteorin (Self-determination theory; SDT). LÄS MER