Sökning: "mother-tongue education"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden mother-tongue education.

 1. 1. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kirsten Stoewer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 2. 2. Mother Tongue Education - The Interest of a Nation. A policy study in Sweden 1957-2017

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Nuhi Bajqinca; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue education; policy; discourse; order of discourse; nationalism; equality and diversity;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is a policy study about mother tongue education policies as they have developed historically in Sweden.The overall aim of this thesis is to investigate the policies of mother tongue education from 1957 to 2017, focusing on how Swedish nation-state politics and societal change characterized the status and positioning of mother tongue education in the Swedish school system. LÄS MER

 3. 3. Developing multilingual literacies in Sweden and Australia Opportunities and challenges in mother tongue instruction and multilingual study guidance in Sweden and community language education in Australia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Language Education, Stockholm University

  Författare :Anne Reath Warren; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mother tongue instruction; community language schools; translanguaging; heteroglossia; narrative analysis; multilingual literacies; resourceful speakers; continua of biliteracy; studiehandledning på modersmål; modersmålsundervisning; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to learn about opportunities for and challenges to the development of multilingual literacies in three forms of education in Sweden and Australia that teach or draw on immigrant languages.  In Sweden mother tongue instruction and multilingual study guidance are in focus and in Australia, a community language school. LÄS MER

 4. 4. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; subject didactics; democratic education; basic skills social literacies; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; mother tongue subjects; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; compulsary school; content; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; teacher education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv" beskrivs hur en grupp blivande 1 till 7-lärare förhåller sig till olika svenskämneskonceptioner genom lärarutbildningen. Avhandlingen har det dubbla syftet att analysera och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Language policy from below Bilingual education and heterogeneity in post-apartheid South Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Peter Plüddemann; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bilingual education; mother tongue; language policy from below; heterogeneity; multilingualism; language ideology; South Africa; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism;

  Sammanfattning : The present thesis on bilingual education, with its foci on linguistic heterogeneity and language policy 'from below', covers the first 15 years in the officially multilingual new South Africa. The post-apartheid era has seen South Africa's pro-multilingual Constitution and the language-in-education policy for schools being sidelined in favour of an English-oriented mindset. LÄS MER