Sökning: "monika somberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden monika somberg.

  1. 1. Cellular and Viral Factors that Control Human Papillomavirus Type 16 Late Gene Expression

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Monika Somberg; Uppsala universitet.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Virology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Virologi; Medical Virology; Medicinsk virologi;

    Sammanfattning : Human papillomavirus type 16 (HPV-16) is the major cause of cervical cancer. We speculate that inhibition of HPV-16 late gene expression is a prerequisite for establishment of persistence and progression to cervical cancer. LÄS MER