Sökning: "mirjam katzin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mirjam katzin.

  1. 1. Taking Care of Business: A Study of the Governing of Care Choice Systems in Swedish Home Care

    Författare :Mirjam Katzin; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social welfare law; Home Care; Elder Care; Welfare Policy; Public Administration; Quasi-Market Reform; Swedish Neoliberalism; Marketization; Public and Private Law; Governmentality; Bureaucracy; User Choice; Socialrätt; Äldrerätt;

    Sammanfattning : This study provides an account of the introduction of care choice systems into the provision of home care by Swedish municipalities. Care choice systems in elder care are at the centre of a conflict about the broader principles of the welfare state. Studying them is thus a way of revealing the outlines of this conflict. LÄS MER