Sökning: "minimal trellis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden minimal trellis.

  1. 1. An Encounter with Convolutional Codes over Rings

    Författare :Emma Wittenmark; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Telekommunikationsteknik; Data- och systemvetenskap; Telecommunication engineering; computer technology; direct sum decomposition of a ring; Systems engineering; minimal trellis; generator matrix properties; code properties; convolutional codes; codes over rings;

    Sammanfattning : Convolutional codes is one possibility when there is a need for error-correcting codes in communication systems. Using convolutional codes over rings is a relatively new approach. LÄS MER