Sökning: "miljöhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet miljöhistoria.

 1. 1. Views of Nature and Environmental Concern in Iceland

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Þorvardur Árnason; Elfar Loftsson; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Views; Nature; Environmental; Concern; Ethics; Iceland; Miljöhistoria; Island; Naturuppfattning; Naturskydd; Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : Environmental concern in contemporary societies is a complex phenomenon which is shaped and influenced by a host of different factors. One of the most important of these is the interplay between culture and nature that has taken place during the course of a nation’s history and the various ‛views of nature’ that such interplay has generated. LÄS MER

 2. 2. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 3. 3. Full gas mot en (o)hållbar framtid Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 4. 4. Våtmarkshistoria Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Jörgen Lennqvist; Thord Strömberg; Eva Jakobsson; Per Eliasson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; vattenhistoria; miljöhistoria; våtmarkshistora; våtmark; sjösänkning; våtmarksrestaurering; landskap; landskapssystem; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is a history of man’s and nature’s relationship, with regards to water. It is an environmental history about the changes in the wetland landscape around the Lakes Hjälmaren and Kvismaren in central Sweden during the 19th and 20th century. Hjälmaren, Sweden’s fourth-largest lake, was lowered between 1878 and 1888. LÄS MER

 5. 5. A QUEST FOR ENVIRONMENTAL SOVEREIGNTY Chicana/o Literary Experiences of Water (Mis)Management and Environmental Degradation in the US Southwest

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :María Isabel Perez-Ramos; Sverker Sörlin; Marco Armiero; Joni Adamson; Maria Herrera Sobek; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Environmental humanities; ecocriticism; environmental history; comparative literature; U.S. Southwest; Chicana o; subaltern literature; environmental justice; water; political ecology; postcoloniality; decoloniality.; Miljöhumaniora; ekokritik; miljöhistoria; litteraturhistoria; sydvästra USA; Chicana o; subaltern litteratur; miljörättvisa; vatten; politisk ekologi; postkolonialitet; dekolonialitet.; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : The U.S. Southwest is a semi-arid region affected by numerous environmental problems. Chicana/o communities have been directly affected by such problems, especially ever since the region was annexed from Mexico by the United States in the mid-nineteenth century. LÄS MER