Sökning: "mikrokrediter"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mikrokrediter.

  1. 1. Små lån, fattiga vänner Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006

    Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

    Författare :Emilia Liljefrost; Uppsala universitet.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; microfinance; poverty reduction; categorizing the poor; international discourse; Kenya; symbolic capital; social capital; habitus; taste; trust; norms; Christianity; social belonging; entrepreneurship; Kenya; fattigdomsbekämpning; finansiella tjänster; mikrokrediter; mikrofinans; socialt kapital; symboliskt kapital; smak; habitus; sociala sammanhang; Ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how poor people are viewed on an international policy level and what role the social context has for microfinance users. The study uses research methods such as text analysis, interviews and observations. LÄS MER