Sökning: "mikael hansson uppsala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mikael hansson uppsala.

  1. 1. Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse

    Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag

    Författare :Mikael Hansson; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kollektivavtal; arbetsrätt; rättsvetenskap; narratologi; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

    Sammanfattning : The collective agreement is considered to be the single most important method of regulating the labour market in Sweden. Its importance is emphasised by the fact that there is no legislation concerning wages, and that labour-market legislation often can be derogated from by collective agreements (quasi-mandatory statutes). LÄS MER