Sökning: "migrant families"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden migrant families.

 1. 1. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Kari Fraurud; Ellen Bijvoet; Wei Li; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 2. 2. FACILITATING A HEALTHY TRANSITION for involuntary migrant families within Primary Health Care

  Detta är en avhandling från Distribution by Kerstin Samarasinghe Lund University, Department of Health Sciences, Box 157, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Kerstin Samarasinghe; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; culture; Primary Health Care; family; transition; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Social medicine; Socialmedicin; involuntary migration;

  Sammanfattning : The refugee families face a complex transition due to the nature of the migration. This exposes them to vulnerability in cohesion and family function. Primary Health Care Nurses (PHCN) and Interpreters in Primary Health Care (PHC) play a vital role in their promotion of health because migrant health care is mainly carried out within PHC. LÄS MER

 3. 3. Facilitating a healthy transition for involuntary migrant families within primary health care

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Health Science, Lund University

  Författare :Kerstin Samarasinghe; Bengt Fridlund; Barbro Arvidsson; Eva Benzein; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; contextual analysis; culture; health promotion; interpreter; involuntary migration; nursing; phenomenography; Primary Health Care; refugee family; Sweden; transition.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The refugee families face a complex transition due to the nature of the migration. This exposes them to vulnerability in cohesion and family function. Primary Health Care Nurses (PHCN) and Interpreters in Primary Health Care (PHC) play a vital role in their promotion of health because migrant health care is mainly carried out within PHC. LÄS MER

 4. 4. Mobilising care Ecuadorian families and transnational lives between Ecuador and Spain

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Gladis Aguirre Vidal; Johan Lindquist; Gudrun Dahl; Mark Johnson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care; migration; transnationalism; moral practice; women; kinship; family; labour; Ecuador; Spain; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the dynamics of care in the transnational lives of Ecuadorian migrant women in Spain. It is concerned with the various forms of care that take shape and are sustained in the workplace, between friends, and among family members in Ecuador and Spain. LÄS MER

 5. 5. Mellan två samhällen Inflyttat arbetsfolk i Linköping under det förindustriella 1800-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Victoria Nygren; Jan Sundin; Sören Edvinsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 19th century; social change; micro-history; life-course; labourers; family history; migration; health; mortality; the pre-industrial town; nuclear hardship; the social issue; proletarians; 1800-tal; social förändring; mikrohistoria; livskurs; arbetsfolk; familjehistoria; migration; hälsa; dödlighet; den förindustriella staden; kärnfamiljssvårighetshypotesen; den sociala frågan; proletarisering; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka den sammantagna livssituationen för ett begränsat urval individer (en primär kohort av 19 män och en utökad kohort av ytterligare 42 män, det vill säga totalt 61 män) i ett familjesammanhang. Det handlar närmare bestämt om att så långt källorna tillåter söka kvalitativt förstå och karaktärisera socioekonomiska villkor, familjeliv och hälsa, såsom de gestaltar sig i den vardagliga livsföringen och i relation till den specifika tiden och den lokala stadsmiljön. LÄS MER