Sökning: "metodology"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet metodology.

  1. 1. En empirisk vetenskap om duet : Om Alfred Schutz bidrag till sociologin

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Åke Nilsén; Åke Nilsen; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; methodical holism; methodical individualism; metodology; phenomenology; interpretive sociology; sociological theory; Garfinkel; Habermas; Berger Luckmann; Schutz; methodology; everyday-life; Berger Luckman;

    Sammanfattning : Popular AbstractDenna avhandling behandlar Alfred Schutz (1899-1959) sociologiska ansats, tidigt av honom själv benämnd som en empirisk vetenskap om duet, med fokus på den teori han utarbetade i syfte att förstärka den förstående sociologin. Baserat på metodologiska resonemang om möjligheten att nå en vetenskaplig kunskap om den meningskontext den andre, duet, handlar utifrån fördjupade Schutz den förstående sociologins teoretiska utgångspunkter i Edmund Husserls fenomenologi. LÄS MER