Sökning: "metodologi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet metodologi.

 1. 1. Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Erik Björling; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratologi; Metodologi; Rättstillämpning; Subsumtion; Rättsfakta; Representation; Uttryck; Entymem; Narrativdissonans; Överdeterminerade subjekt;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop methodological concepts that contribute to the under-standing of, and critique of, legal argumentation in court proceedings. The concepts take their onset in narratological terminology and in a thorough discussion con¬cerning the ontological and epistemological grounds for legal application. LÄS MER

 2. 2. Reliabilitet och konstans : ett bidrag till testpsykologiens metodologi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wicksell

  Författare :Gösta Ekman; Stockholms högskola.; [1947]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER

 4. 4. Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison Ett bidrag till förståelsen av Pierre Bourdieus vetenskapliga metodologi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Kent Löfgren; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :Bourdieu; correspondence analysis; college-students; comparative education; cross-cultural; habitus; leisure-time; sex differences; social fields; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study analyses differences between student groups at Umeå University, Sweden, and the University of Wisconsin-Madison, USA. It analyses student study situations, students’ experience of the university environment, students’ exercise and sports activities, and connections between study and leisure-time activities. LÄS MER

 5. 5. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Anna Adeniji; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; academic creative writing; feminist methodology;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER