Sökning: "meta narrations"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden meta narrations.

 1. 1. Historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium : En analys av lärares narrationer utifrån deras tal om sin historieundervisning

  Författare :Kenneth Sandelin; Martin Stolare; Anders Forsell; Martin Kristiansson; Mikael Berg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; cultural heritage; content; focus group; multiculturalism; student influence; history teaching; classroom practice; praxis; majority adaptation; minority adaptation; the Western narrative; meta narrations; intercultural learning; choice of content; multiculturalism; interculturality; narrativ; kulturarv; innehåll; fokusgrupp; mångkultur; elevinflytande; historiedidaktik; klassrumsnära; praxis; majoritetsanpassning; minoritetsanpassning; västerländska berättelsen; metanarrationer; interkulterkulturellt lärande; innehållsval; mångkultur; interkulturalitet; History; Historia;

  Sammanfattning : Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet ut i historieundervisningen i klasser där tvärtom alla eleverna har sin bakgrund i Sverige? Frågorna ledde fram till syftet för denna studie: att undersöka hur historielärare på grundskolans högstadium talar om innehållsval i mångkulturella klasser.Studiens datainsamlingsmetod utgörs av intervjuer, både individuella och fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

  Författare :Ingmarie Danielsson Malmros; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of didactics; history textbooks; students worldviews; narration; collective identity; historical consciousness; use of history; Swedish history; narrative theory; conceptual history;

  Sammanfattning : The first purpose of this dissertation is to encircle meaning conveying narrations about Sweden and “Swedishness” in history textbooks, published between 1931 and 2009. The second aim is to show which of these narratives, or parts of them, that are expressed by a selection of contemporary students. LÄS MER

 3. 3. Y, PERO, ASÍ QUE y ES QUE : Un estudio de su uso en las interacciones del español de jóvenes bilingües y unilingües

  Författare :Nadezhda Bravo Cladera; Kerstin Jonasson; Mats Forsgren; Hernán Urrutia Cárdenas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Spanish language; discourse markers; connectors; discourse analysis; face-to-face interaction; communicative and discourse strategies; languages in contact; adolescent bilingual and monolingual speakers; Spanish as a first language; Spanska; Spanish language; Spanska språket;

  Sammanfattning : The focus of this study is use of discourse markers (DM). Data consists of taped interactions of informants. From this data, four particular DM are analyzed with regard to distribution in turn taking. LÄS MER